ജിന്റോ diamond പൊക്കി 🔥🔥 Bigboss Malayalam season 6 #liveupdates #bbms6 #jinto

കള്ളത്തരം ഒപ്പിക്കാതെ കിട്ടില്ല!! 😳 Bigboss Malayalam Season 6 #liveupdates #bigbossnewpromo #bbms6

ആ ഭാഗ്യം ജാസ്മിന് 😳😳 Bigboss Malayalam Season 6 #liveupdates #bbms6 #jasmin

പ്രേക്ഷകർ ജിന്റൊക്ക് ഒപ്പം 🔥🔥 #bbms6 #bigbossnewpromo #bbmalayalam #bigboss #jinto #liveupdates

ഗുരുതര തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചു 😳😳 #bbms6 #bigbossnewpromo #bbmalayalam #bigboss #jasmin #liveupdates

ജിന്റോയുടെ പ്ലാൻ സമ്മതിക്കണം 🔥🔥 ##bbms6 #bbmalayalam #bigbossnewpromo #bigboss #jinto #liveupdates

വലിയ ഒരു അടി നടക്കുന്നു 💥😨 #bbms6 #bigbossnewpromo #bbmalayalam #bigboss #sabumon #liveupdates

സായി ക്ക്‌ ഒട്ടും വയ്യ… സായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ #bbms6 #liveupdates #bblive #bbmalayalam

റെസ്മിൻ കുടുങ്ങി 😨😨 #bigboss #bbmalayalam #bigbossnewpromo #bbms6 #lalettan #liveupdates #resminbai

പവർ പുതുക്കി പവർ ടീം 🔥 #bigboss #bbmalayalam #bbms6 #bigbossnewpromo #bigbossmalayalam #liveupdates

ജാസ്മിൻ ഇനി തുടരുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ 🤨 |#bigboss #liveupdates bigbossmalayalam #bbms6

© 2024 RTVXnews.com. All Rights Reserved.